Brown English
 
    How we teach      
METHODS
     


           ผังมโนภาพ หรือ Mind Mapping นี้ คือแผนภาพที่แสดงความคิดกัน เหมือนกับการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทในสมอง โดยใช้คำ ภาพ หรือสัญลักษณ์ ที่เชื่อมโยงกัน แล้วแผ่เป็นรัศมีออกไปจากศูนย์การการวาด แผนที่ความคิดถูกใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอ ประเด็นจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือการนำเสนอความคิด ที่ช่วยให้การสรุปประเด็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
           ผู้เรียนหลายต่อหลายคนที่ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมา จากหลายสถาบัน แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้เสียที จุดอ่อนที่ควรแก้ไขมากที่สุด ของการศึกษาที่ผู้เรียนหลายคนไม่สามารถบรรลุไปได้ คือการจัดระเบียบความคิดความอ่านที่ถูกต้องและเหมาะสม
           ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้เรียน ที่มั่นใจว่าตนเองสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษแล้ว แต่คะแนนสอบแข่งขันต่าง ๆ ที่ออกมา ไม่เป็นไปดั่งที่คาดหวังไว้ ทั้ง ๆ ที่ตนเอง คุ้นเคยกับคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นมาพอสมควร ปัญหาการจัดระเบียบความคิดนี้ ทางพื้นที่การเรียน Brown English ได้นำผังมโนภาพ มาเพื่อใช้แก้ปัญหา เราไม่ถือว่าการจัดระเบียบความคิดเป็นเรื่องของภาษา แต่เป็นก้าวที่สำคัญที่สุดในการเติบโต และก้าวข้ามจากวัยรุ่น สู่วัยผู้ใหญ่ที่มีความคิดความอ่าน อย่างสมเหตุสมผล